top of page

ชมวีดีโอทางการเงินผ่านYoutubeฟรี คลิ๊กหัวข้อได้เลย

Finance ธรรมดา

ตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เดี๋ยวจะทยอยดั๊บภาษาไทยให้เรื่อยๆ บางวีดีโอก็ยังไม่มีนะ 5555

 • ​return on capital ผลตอบแทนต่อเงินลงทุน​

 • compound interest ดอกเบี้ยทบต้น1 ดอกทบต้น2 ดอกทบต้น3 ดอกทบต้น4

 • cash accounting บัญชีแบบเงินสด

 • accrual basis accounting บัญชีคงค้าง(บัญชีแบบที่บริษัททั่วไปใช้)

 • comparing accrual and cash accounting เปรียบเทียบบัญชีทั้งสองแบบ

 • balance sheet and income statement relationship ความเกี่ยวกันของงบดุลกับงบกำไรขาดทุน

 • basic cash flow statement งบกระแสเงินสดพื้นฐาน​

 • depreciating the truck ค่าเสื่อมราคารถ

 • depreciation in cash flow ค่าเสื่อมราคาในงบกระแสเงินสด

 • amortization and depreciation ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย

 • basic capital structure different ความต่างกันของโครงสร้างเงินทุน


Investment การลงทุน

investment vs gamble การลงทุนและการพนัน

price and market cap ราคาหุ้นและมูลค่าตลาด

intro to income statement งบกำไรขาดทุน

earning and eps กำไรต่อหุ้น

intro price to earning ratio(p/e) อัตราส่วน พีอี

more on p/e ต่อกับเรื่องค่าพีอี

roa ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน

depreciation ค่าเสื่อมราคา

amortization ค่าตัดจำหน่าย

investor and inflation นักลงทุนและเงินเฟ้อ

port policy: defensive investor นโยบายการลงทุน

นักลงทุนเชิงป้องกัน

port policy: enterprising investor นโยบายการลงทุน

นักลงทุนเชิงธุรกิจ

market fluctuation ความผันผวนของตลาด

mutual funds กองทุนรวม

advisers ที่ปรึกษาทางการลงทุน

earnings per share กำไรต่อหุ้น

วีดีโอดีดีจะตามมาอีกเยอะแยะ

bottom of page